Fiction
︎Short


Dream


Written & Directed by Sara Yahia
Starting: Paulina Kinga Dobosz , Maryana KOzak ,Vladimir Dimoski.
DOP: Sara Yahia  
Edited: Hisham Saqr
Sound: Ahmed Saleh  
Music: Aya Matwellly© FAMU International . Prague, 2013
︎︎︎ Watch film

Written & Directed by Sara Yahia
Starting: Paulina Kinga Dobosz, Maryana KOzak, Vladimir Dimoski.
DOP: Sara Yahia  
Edited: Hisham Saqr
Sound: Ahmed Saleh  
Music: Aya Matwellly
© FAMU International.
Prague, 2013

︎︎︎About   ︎︎︎Projects

︎ sarayahya[at]gmail[dot]com ︎  ︎︎︎Follow   -©sara yahia